Ο Εσωτερικός Κανονισμός μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Έκδοση: Ιανουάριος 2022

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης: Κοινότητα Διαγενεακής και Διεπιστημονικής Μάθησης Χωρίς Σύνορα εδρεύει στην Κέρκυρα.

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι έγγραφο συμπληρωματικό του καταστατικού και η κατανόηση και αποδοχή όλων των άρθρων των δυο εγγράφων είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή κάθε νέου μέλους. Όλα τα μέλη και τα όργανα που ορίζονται εδώ ως όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης οφείλουν να τηρούν το καταστατικό και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν.

Απαραίτητη η μελέτη των υπερσυνδέσμων.

Κεντρικός στόχος της Ακαδημίας Ανοιξης είναι:

 1. Να λειτουργεί διεθνή κοινότητα δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για όλες τις ηλικίες και κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, με πολλαπλές φυσικές έδρες και διαδικτυακή έδρα.
 2. Να προσφέρει, στα πλαίσια της τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης, εκπαιδευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμίες/ ανάγκες του/της χρήστη. Υπηρεσίες προσβάσιμες εξίσου σε όλες τις ηλικίες, σε worldschoolers, μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, ενήλικες, πρόσφυγες. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται:
  • για να εκπαιδευτεί κανείς σε άτυπες (αρχικά) δομές εκπαίδευσης με πρόγραμμα για τυπική επικύρωση σπουδών
  • ως εξωσχολική δραστηριότητα ή ως εναλλακτική του σχολείου
  • για συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση
  • για να ολοκληρώσει κανείς αυτόνομα την τριτοβάθμια και περαιτέρω εκπαίδευση
  • για όσους έχουν πληγεί, εκδιωχθεί, περιθωριοποιηθεί.
 3. Να δημιουργήσει ψηφιακή Ακαδημία ‘Ανοιξης που θα λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού της διεθνούς μαθητικής κοινότητας και ως ψηφιακό κέντρο ανοιχτής διαγενεακής και διαθεματικής μάθησης.
 4. Η πράξη και παράλληλα η θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην μη τυπική εκπαίδευση με την ένταξη ευρείων μορφών παιδείας στην τυπική εκπαίδευση π.χ. αυτο-κατευθυνόμενη εκπαίδευσηεξωσχολισμός (unschooling), σχολείο του δάσους, οικουμενική αποσχολειοποίηση (worldschooling), κέντρα ευέλικτης μάθησης. Με βάση το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή του τρόπου εκπαίδευσης.
 1. H Ακαδημία ‘Ανοιξης ορίζει ως εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και χειραφετικής παιδαγωγικής όλα τα μοντέλα τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης (σύμφωνα με τους ορισμούς της EUDEC και της Alliance for Self-Directed Education
 2. H μάθηση που υποστηρίζει η Ακαδημία Άνοιξης βασίζεται στη συναίνεση, είναι trauma informed και είναι ελεύθερη απο μοντέλα ενηλικισμού.
 3. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης στο καταστατικό και τον παρόντα κανονισμό ορίζει ως “παιδεία/μάθηση και την προσέγγιση αυτών” όσα συνήθως ονομάζονται “εκπαίδευση”.
  Ο διαχωρισμός στα ελληνικά ανάμεσα στην παιδεία = κουλτούρα και την εκπαίδευση = εγκύκλια μόρφωση, δεν εξυπηρετεί διόλου τον ορισμό της τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης. Αναφερόμαστε σε κάτι πολύ πιο ευρύ απο την “εκπαίδευση” που αφορά την εξέλιξη του ατόμου σε όλα του τα επίπεδα, σε όλες τις πτυχές του βίου.
 4. Η δημοκρατική παιδεία δεν έχει ένα μοναδικό, αντικειμενικό ή σταθερό νόημα. Εμπεριέχει πολλές διαφορετικές έννοιες, λογικές, κατανοήσεις και πρακτικές και περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος θεωριών, φιλοσοφιών, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η δημοκρατική παιδεία ορίζεται από την Ακαδημία ‘Ανοιξης ως παιδεία που διεξάγεται σύμφωνα με το ψήφισμα του 2005 του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Δημοκρατική Παιδεία (IDEC), Βερολίνο, Γερμανία.

  Η βάση της δημοκρατικής παιδείας έγκειται σε ορισμένα δικαιώματα των μαθητών/τριών. Σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή, οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα:

  α) να κάνουν τις δικές τους επιλογές όσον αφορά τη μάθηση και όλους τους άλλους τομείς της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, μπορούν να προσδιορίσουν οι ίδιοι τι να κάνουν, πότε, πού, πώς και με ποιον/ποια, εφόσον οι αποφάσεις τους δεν παραβιάζουν την ελευθερία των άλλων να κάνουν το ίδιο.

  β) να έχουν ίσο μερίδιο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεών τους – ιδίως των σχολείων τους – και ποιοί κανόνες και κυρώσεις, αν υπάρχουν, είναι απαραίτητες.

 5. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης προσδιορίζει τις τακτικές δημοκρατικές συναντήσεις με μία ψήφο ανά άτομο ως βασική αναγκαιότητα της δημοκρατικής παιδείας.
 6. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης ορίζει την αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση της μάθησης, όπως αυτή ορίζεται από το Alliance for Self-Directed Education, ως αυτή που προέρχεται από τις δραστηριότητες που το άτομο επιλέγει αυτόνομα από τις εμπειρίες της ζωής του, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές επελέγησαν σκόπιμα για σκοπούς μάθησης.
 7. Η Ακαδημία Άνοιξης ορίζει την ευέλικτη μάθηση όπως αυτή ορίζεται από τα ALC συνειδητές κοινότητες μάθησης που αξιοποιούν ευέλικτα εργαλεία για την υποστήριξη της Αυτοκατευθυνόμενης Εκπαίδευσης.
 8. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης ορίζει την τυπική προσέγγιση της μάθησης όπως αυτή ορίζεται από την τυπολογία των COOMBS and AHMED, ως το “σαφώς έντονα θεσμοθετημένο, χρονολογικά διαβαθμισμένο και ιεραρχικά δομημένο «εκπαιδευτικό σύστημα», που εκτείνεται από την πρώτη σχολική εκπαίδευση έως τις ανώτερες σπουδές του πανεπιστημίου” (1974, σσ. 7-9).
 9. Η Ακαδημία ‘Ανοιξης ορίζει τη μη-τυπική προσέγγιση της μάθησης όπως αυτή ορίζεται από την τυπολογία των COOMBS and AHMED, ως κάθε οργανωμένη, συστηματική δραστηριότητα, που υλοποιείται εκτός του πλαισίου του τυπικού συστήματος, προκειμένου να παράσχει επιλεγμένους τύπους μάθησης. Οριζόμενη κατά τον τρόπο αυτό η μη-τυπική προσέγγιση της μάθησης περιλαμβάνει, για παράδειγμα, προγράμματα κατάρτισης εκτός του τυπικού συστήματος, συλλόγους με ουσιαστικούς σκοπούς μάθησης, ποικίλα προγράμματα κοινοτικής μάθησης, μαθησιακές κοινότητες, συνεταιρισμούς μάθησης και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.
 1. Να λειτουργεί διεθνή κοινότητα δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για όλες τις ηλικίες και κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, με πολλαπλές φυσικές έδρες και διαδικτυακή έδρα.
 2. Να προσφέρει, στα πλαίσια της τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής, ευέλικτης και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης, εκπαιδευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμίες/ ανάγκες του/της χρήστη. Υπηρεσίες προσβάσιμες εξίσου σε όλες τις ηλικίες, σε worldschoolers, μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, ενήλικες, πρόσφυγες. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται:
  • για να εκπαιδευτεί κανείς σε άτυπες (αρχικά) δομές εκπαίδευσης με πρόγραμμα για τυπική επικύρωση σπουδών
  • ως εξωσχολική δραστηριότητα ή ως εναλλακτική του σχολείου
  • για συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση
  • για να ολοκληρώσει κανείς αυτόνομα την τριτοβάθμια και περαιτέρω εκπαίδευση
  • για όσους έχουν πληγεί, εκδιωχθεί, περιθωριοποιηθεί.
 3. Να δημιουργήσει ψηφιακή Ακαδημία ‘Ανοιξης που θα λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού της διεθνούς μαθητικής κοινότητας και ως ψηφιακό κέντρο ανοιχτής διαγενεακής και διαθεματικής μάθησης.
 4. Η πράξη και παράλληλα η θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην μη τυπική εκπαίδευση με την ένταξη ευρείων μορφών παιδείας στην τυπική εκπαίδευση π.χ. αυτο-κατευθυνόμενη εκπαίδευσηεξωσχολισμός (unschooling), σχολείο του δάσους, οικουμενική αποσχολειοποίηση (worldschooling), κέντρα ευέλικτης μάθησης. Με βάση το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή του τρόπου εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, στα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, {ενδεικτικά: άρθ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: Άρθρο 26,  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (άρθ.5, άρθ.12 μεταξύ άλλων), η ICCPR (άρθ.18 παρ.4 σε συνδ με 4 παρ.2), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθ.14 παρ.4)}
 5. Να έχει ενεργή σχέση με το δημόσιο τομέα όντας επισκέψιμο με ανάλογα και ειδικά προγράμματα, παρέχοντας προγράμματα ειδικά για σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς, μαθήτριες/ές και φοιτήτριες/ές του δημοσίου τομέα αλλά και να συμμετέχει με προγράμματα στο δημόσιο τομέα.
 6. Κατάθεση πρότασης στο Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) για έγκριση προγραμμάτων της Ακαδημίας Ανοιξης σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.
 7. Να προσφέρει νομικό πλαίσιο, ως πρότυπο προς ανοιχτή χρήση, σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες διαφόρων μορφών εντός και εκτός Ελλάδας. Οι μορφές αυτές μπορεί να είναι από μικρές κοινότητες μάθησης έως εκπαιδευτικές δομές και θα μπορούν να λειτουργήσουν ως συνεργάτες ή παραρτήματα.
 8. Να διεκδικήσει τη θεσμοθέτηση με δημόσιο χαρακτήρα των κοινοτήτων μάθησης και την πρόσβαση των μελών τους σε κάθε δημόσια εκπαιδευτική δομή.
 9. Να ενταχθεί στη δημόσια παιδεία, ως καινοτόμος τρόπος εκπαίδευσης.
 10. Να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της μάθησης και να είναι βιώσιμη και για αυτούς που την υπηρετούν και για αυτούς που υπηρετεί. Συνεπώς να καλύπτει τα έξοδα της διατηρώντας υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες, στις εγκαταστάσεις και στο υλικό της, να παρέχει αξιοπρεπείς μισθούς σε όσους εργάζονται για αυτήν, να μην απαιτεί δίδακτρα.
 11. Ανάληψη διεθνών συνεργασιών με φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, πανεπιστημιακά δίκτυα, επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σχολεία, ινστιτούτα, εργαστήρια, σχολές, σωματεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά ιδρύματα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, της διατομεακής-επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.αλλά και να δύναται να αδελφοποιείται με έτερους σχηματισμούς , δομές κλπ με σκοπό την επίτευξη των παρόντων στόχων.
 12. Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς: της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών και των ανηλίκων (σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ανηλίκων αλλά και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν γένει), της ανθρωπιστικής βοήθειας, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
 13. Προώθηση των όρων για την επίτευξη των συνθηκών που να παρέχουν ευθέως την στήριξη των ευάλωτων, αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ατόμων και κοινωνικών συνόλων (ΑΜΕΑ, Ρομά, ΛΟΑΤ, Πρόσφυγες, Επιζήσαντες, ανήλικοι, κακοποιημένες γυναίκες κοκ) 
 14. Να προσφέρει στέγη/διαμονή σε ενήλικες, ανήλικους, ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, αστέγους, κακοποιημένες γυναίκες κ.α. σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται και υπάρχει ανάγκη.
 15. Η Ακαδημία Άνοιξης θα λειτουργεί και θα δραστηριοποιείται σε πανελλήνια βάση καθώς και σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος.
 16. Να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλους δήμους της Ελλάδας και στο εξωτερικό καθώς και να μπορεί να συμμετάσχει στην ίδρυση έτερων σωματείων με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς αλλά και σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έτερα μορφώματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού.
 17. Να δύναται να απονέμει πιστοποιήσεις παρακολούθησης των εκάστοτε δραστηριοτήτων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης στους συμμετέχοντες
 18. Να διευκολύνει την πιστοποίηση προσόντων και τον προσδιορισμό, καταγραφή, αξιολόγηση και πιστοποίηση στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως ρυθμίζουν οι μηχανισμοί επικύρωσης της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης ( ΕΟΠΠΕΠ, CEDEFOP κοκ ) αναλαμβάνοντας δραστηριότητες εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και μη πλαίσιο. 
 19. Να επιδιώκει εν γένει άπαντες τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Ακαδημίας με όλα τα μέσα που ορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Ακαδημίας.

Η κοινότητα μάθησης Ακαδημία ‘Ανοιξης είναι κυριολεκτικά κοινότητα.

‘Ολα τα μέλη δίνουν και παίρνουν. 

Δεν υπάρχουν ούτε ιεραρχίες ούτε καταναλωτές. 

‘Ολα τα μέλη από 8 ετών και πάνω συμμετέχουν στον Συντονιστικό Κύκλο (και άλλους της επιλογής τους) και απο 4 ετών και πάνω συμμετέχουν με αιτήματα και προσφορές. 

Οι ηλικίες είναι ενδεικτικές, μέλη μικρότερης ηλικίας που το επιθυμούν φυσικά μπορούν να συμμετέχουν εξίσου.

Δήλωση μη διακρίσεων 

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης δε θα κάνει διακρίσεις στην εγγραφή και συμμετοχή μελών ως προς την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τα χαρακτηριστικά φύλου, την ταυτότητα φύλου, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνική προέλευση, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Η Ακαδημία Ανοιξης δεσμεύεται:

 • να προωθήσει μια κουλτούρα δημοκρατική, συμπεριληπτική και κατά των διακρίσεων
 • να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια προσιτή ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Ακαδημία ‘Ανοιξης
 • να διασφαλίσει, ότι όλα τα μέλη έχουν μια προσιτή ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων 
 • να διασφαλίσει, ότι όλες οι πολιτικές, οι επικοινωνίες και οι πρακτικές, χωρίς να προκαλούν διακρίσεις ή εκφοβισμούς, έχουν αμερόληπτο αποτέλεσμα.
 • να πραγματώνει στον ύψιστο βαθμό τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
  •  Η πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης απαιτεί την αναθεώρηση των άρθρων καθώς και των μεταφράσεων της που αποτελούν παραφθορά των δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτή η αναθεώρηση απαιτείται νομικά και έχει καθυστέρηση 40 ετών.
 • να πραγματώνει στον ύψιστο βαθμό το Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού “Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη” 
 • να τιμά απόλυτα το δικαίωμα για «Ελεύθερη Ανάπτυξη της Προσωπικότητας» (άρθρο 5 του Ελληνικού Συντάγματος)
 • να συνεργάζεται  πέραν ιδεολογικών διαφορών με εγχείρηματα ή άτομα εφόσον το έργο τους συνάδει με τις αρχές της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.

Δήλωση μη ανοχής

Στη δράση της Ακαδημίας Ανοιξης δεν μπορεί να συμπεριληφθεί ή να γίνει ανεκτή:

 • καμία μορφή καταναγκαστικής/αυταρχικής/ενηλικιστικής παιδαγωγικής
 • καμία μορφή θρησκευτικού και κοινωνικο-πολιτικού προσηλυτισμού
 • καμία μορφή ομοφοβίας και καταστολής της διαφορετικότητας γενικώς, καμία άρνηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων και ιδιοτήτων λόγω χρώματος, φυλής, έμφυλης ταυτότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων
 • καμία μορφή εθνικισμού

3:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης (όπως αναγράφονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού) είναι ανήλικοι και ενήλικες και διακρίνονται σε δόκιμα μέλη, μέλη ενίσχυσης και μέλη συμμετοχής. Ολα τα μέλη εγγράφονται, μετά από αίτηση τους (είτε φυσική είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας) στον Κύκλο Εισαγωγής Νέων μελών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. 
  Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι άτομα οποιασδήποτε εθνικότητας οι οποίοι αποδέχονται τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, αφού πρώτα μελετήσουν και υπογράψουν δήλωση συναίνεσης για το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό αυτού (συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσμων) και περάσουν από την ανάλογη διαδικασία εισαγωγής.
 1. Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι και ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών οποιασδήποτε εθνικότητας, φύλου κλπ ,τα οποία δύνανται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε όποιες και όσες κατάλληλα διαμορφωμένες για την ηλικία τους δράσεις του σωματείου επιθυμούν.
 1. Μέλη μπορούν να είναι Φορείς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: σχολεία, άτυπες εκπαιδευτικές δομές, ΚΟΙΝΣΕΠ) μέσω έως δύο ορισμένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι οφείλουν να είναι τακτικά μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. 
 • Δόκιμα μέλη: μέλη που συμμετέχουν για δοκιμαστική περίοδο έως και 2 μηνών χωρίς να πληρώνουν καμία συνδρομή αλλά πληρώνοντας “τιμές μη-μέλους” για τη συμμετοχή τους σε δράσεις. Προβλέπεται να συμμετέχουν στις συναντήσεις του Συντονιστικού Κύκλου χωρίς ψήφο.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Β
 • Μέλη ενίσχυσης: μέλη που πληρώνουν την ετήσια συνεισφορά. Προβλέπεται να συμμετέχουν στις Γ.Σ. 2 φορές το χρόνο και προαιρετικά στις έκτακτες. Ενημερώνονται για τα θέματα των Γ.Σ. και εκτακτων και δηλώνουν γραπτά έως μία ημέρα πριν σε ποιο/α θέμα/τα θα συμμετάσχουν με μία ψήφο χωρίς απαραίτητα να είναι μέλη του Συντονιστικού Κύκλου ή άλλων κύκλων. Για τη συμμετοχή τους σε δράσεις πληρώνουν τιμές μη-μέλους.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α
 • Μέλη συμμετοχής: μέλη που πληρώνουν και την ετήσια και τη μηνιαία συμμετοχή, συμμετέχουν τουλάχιστον στον Συντονιστικό Κύκλο και όλες τις συναντήσεις του με ψήφο. Κάνουν προσφορές και αιτήματα και συμμετέχουν στις δράσεις ή δωρεάν ή (στις δράσεις με παραπάνω έξοδα από ό,τι μπορεί να καλύψει η Α.Α) με ανάλογη συνδρομή. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α
 1. Η εγγραφή των μελών συντελείται με απόφαση του Κύκλου Εισαγωγής Νέων Μελών μετά από αίτησή τους. Δικαίωμα ψήφου σε κάθε περίπτωση έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 

Κάθε άτομο μπορεί να γίνει μέλος καταθέτοντας αίτηση στον κύκλο Εισαγωγής Νέων Μελών. Ο κύκλος Εισαγωγής Νέων Μελών έχει την αρμοδιότητα να δεχτεί ή αρνηθεί κάθε αίτηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο αιτών/ η αιτούσα έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει οριστικά. Κάθε νέο μέλος που έχει γίνει δεκτό, ειδοποιείται έγκαιρα για την αποδοχή της/του από τον Κύκλο Γραμματείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α

 • Ηλεκτρονική αίτηση (γίνεται και τηλεφωνικώς, μέσω φυσικής αλληλογραφίας και δια ζώσης για όσους δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση)
 • Δια ζώσης, διαδικτυακή ή υβριδική Πρώτη γνωριμία με τον Κύκλο Εισαγωγής Νέων Μελών
 • Υπογραφή Δήλωσης συναίνεσης και πληρωμή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Β

 • Ηλεκτρονική αίτηση (γίνεται και τηλεφωνικώς και δια ζώσης για όσους δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση)
 • Δια ζώσης, διαδικτυακή ή υβριδική Πρώτη γνωριμία με τον Κύκλο Εισαγωγής Νέων Μελών
 • Περίοδος μέγιστου μήκους 2 μηνών πρακτικής εξοικείωσης με τον οργανισμό της Ακαδημίας Άνοιξης
 • Δεύτερη συνάντηση με τον Κύκλο Εισαγωγής Νέων Μελών
 • Υπογραφή Δήλωσης συναίνεσης και πληρωμή

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης έχει Συνεργάτες/τριες και Χορηγούς που δεν είναι μέλη.

 • Συνεργάτες/τριες: αναδεικνύονται με απόφαση του Κύκλου Εισαγωγής Νέων Μελών και έγκριση του Συντονιστικού Κύκλου. Απαιτείται βασική συμφωνία σκοπών και αρχών. Χωρίς συνδρομή, διαδικασία εισαγωγής, ψήφο.
  • Μέντορες που δεν είναι μέλη
  • Φορείς
 • Χορηγοί: Χωρίς συνδρομή,  διαδικασία εισαγωγής ,  ψήφο.

3:2 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ένα μέλος θεωρείται τακτικό, εάν είναι μέλος ενίσχυσης ή μέλος συμμετοχής, οποιασδήποτε ηλικίας εκτός εάν η συνδρομή του έχει λήξει ή έχει αποκλειστεί από τη γενική συνέλευση ή την εξελεγκτική επιτροπή. Ένα μέλος του οποίου έχει λήξει η ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορεί να επιστρέψει στην τακτικότητα καταβάλλοντας τις οφειλόμενες συνδρομές. Ένα αποκλεισμένο μέλος μπορεί να επιστρέψει στην τακτικότητα μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

3:2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ένα άτομο με την ιδιότητα του τακτικού μέλους δικαιούται μία ψήφο για κάθε ερώτηση/πρόταση που προκύπτει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των μελών. 

3:2.2 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτώς και ηλεκτρονικά άλλο τακτικό μέλος της  Ακαδημίας ‘Ανοιξης να τον/ την εκπροσωπήσει με την ψήφο της/ του σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Η εξουσιοδότηση ισχύει μόνο για τις ψηφοφορίες ανοιχτής ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται σε μυστικές ψηφοφορίες, σε ψηφοφορίες θεμάτων εμπιστοσύνης και στις αρχαιρεσίες.

3:2.3 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή του από το βιβλίο μελών οποτεδήποτε. Τα τέλη συνδρομής δεν μπορούν να επιστραφούν. Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να παραιτηθούν από οποιοδήποτε αξίωμα στο οποίο έχουν εκλεγεί ή προσφέρουν επικουρικά τις υπηρεσίες τους υποβάλλοντας γραπτή παραίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά. Η παραίτηση έχει ισχύ 2 εβδομάδες αργότερα και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση ρόλου/αρμοδιοτήτων σε άλλο μέλος, η παράδοση υλικού/εργασίας/κωδικών/λίστα επαφών ή άλλο σημαντικό στοιχείο στην/ον αντικαταστάτρια/τη και η παραμονή της/του παραιτηθείσας/έντος σε διαθεσιμότητα για στήριξη της/ου αντικαταστάτρια/τη για όσο διάστημα χρειαστεί και συμφωνήσουν μεταξύ τους. Σημειώνεται πως το υλικό που έχει προκύψει από την εργασία κάθε μέλους ανήκει στην  Ακαδημία ‘Ανοιξης.

3:3 ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

Όλα τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή μέλους και τα μέλη συμμετοχής και μηνιαία συνδρομή, η κλίμακα της οποίας καθορίζεται από τη ΓΣ. Η τιμολόγηση για τους ανηλίκους έχει ύψος στο μισό του ποσού, τόσο για την ετήσια όσο και για τη μηνιαία συνδρομή. Η απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νέας σχετικής απόφασης. Η χρονική περίοδος ισχύς της ετήσιας συνδρομής αρχίζει με την καταβολή της στο πρώτο 10ήμερο που γίνεται καποια/ος μέλος και κράτα για το ημερολογιακό έτος. Η μηνιαία καταβάλλεται στο πρώτο 5ήμερο του μηνός. 

‘Ολες οι συνεισφορές είναι κλιμακωτές (το κάθε μέλος επιλέγει αυτόνομα σε ποιο σημείο της κλίμακας θα συνεισφέρει) και είναι δυνατή αίτηση για Υποτροφία 25%, 50%, 75% ή 100% της κατώτερης κλίμακας (ιδίως σε άτομα που οι οικονομικές τους δυνάμεις δεν επιτρέπουν την καταβολή εις ολόκληρον ή μέρους του ποσού). Τις αιτήσεις για υποτροφία τις διαχειρίζεται ο Κύκλος Εισαγωγής Νέων Μελών. 

Ετήσια συνεισφορά
Ανήλικοι: 25-50 ευρώ
Ενήλικες: 50-100 ευρώ

Μηνιαία Συνεισφορά

Ανήλικοι: 10-30 ευρώ 
Ενήλικες: 20-60 ευρώ

3:3.1 ΛΗΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε τακτικό μέλος του οποίου η συνδρομή έχει λήξει, χάνει το δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της ΓΣ και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.

3:3.2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Πρώην μέλη μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ανά πάσα στιγμή καταβάλλοντας την ισχύουσα συνδρομή χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

3:4.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Το χρονοδιάγραμμα των συνδρομών μπορεί να αλλάξει από τη Γενική Συνέλευση. 

3:5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
Εάν ένα μέλος πιστεύει ότι κάποια από τις δραστηριότητες ή τις ανακοινώσεις της Ακαδημίας ‘Ανοιξης είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού πρέπει να στείλει γραπτή καταγγελία στο Συμβούλιο ή στην εξελεγκτική επιτροπή. Το όργανο οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός 14 ημερών.

3:6 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο για τους εξής λόγους:

1. Έχει αποδειχθεί ότι το μέλος με τις ενέργειές του, παρεμποδίζει τους στόχους του άρθρου 3 του καταστατικού ή δε συμμορφώνεται με τη Δήλωση μη διακρίσεων  του άρθρου 4 του παρόντος.

 1. Έχει αποδειχθεί ότι το μέλος ενήργησε κατά των αποφάσεων που κωδικοποιήθηκαν στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ή το καταστατικό ή της Γενικής Συνέλευσης ή δεν έχει ενεργήσει προς το καλύτερο συμφέρον της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
 2. Το μέλος έχει εκπροσωπήσει την Ακαδημία ‘Ανοιξης με τρόπο απαράδεκτο για τους κοινούς κανόνες.
 3. Το μέλος δεν έχει εκπληρώσει τον επίσημο ρόλο του όπως ορίζεται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.
 4. Έχει αποδειχθεί ότι το μέλος έχει αποδεχθεί δωροδοκία, είτε με τη μορφή νομίσματος, είτε με πληρωμή σε είδος είτε με προσωπικές παροχές οποιασδήποτε φύσης.
 5. Έχει εκδηλώσει επιθετική ή/ και ρατσιστική ή/και ενηλικιστική συμπεριφορά ή προσπαθεί να διασπάσει την ενότητα της Ακαδημίας με οποιοδήποτε τρόπο, να βλάψει την Ακαδημία ή/ και έτερο μέλος της Κοινότητας είτε χρησιμοποιώντας τεχνάσματα ή / και ψυχολογική -σωματική -λεκτική βία. 
  7. Το προτείνει ο κύκλος εργασίας ή το όργανο στο οποίο έχει εκλεγεί το μέλος και η εξελεγκτική επιτροπή.

Η διαγραφή μέλους είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3.7 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Ένα μέλος απομακρύνεται από ένα όργανο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης εφόσον υπάρχει συναίνεση των υπολοίπων μελών του οργάνου/κύκλου αν έχει αποδειχθεί ότι προβαίνει σε προσβλητικές, ρατσιστικές, ομο/τρανσφοβικές, σεξιστικές, ενηλικιστικές, μισαλλόδοξες, απειλητικές, επιθετικές, εκφοβιστικές συμπεριφορές απέναντι σε άλλο/α μέλος/μέλη. Οι συζητήσεις που αφορούν σε ζητήματα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης δεν πρέπει να εμπλέκονται με τις προσωπικές συζητήσεις και τα μέλη πρέπει σαφώς να διαχωρίζουν και να σέβονται την προσωπική ζωή των άλλων μελών και τον ρόλο τους μέσα στην Ακαδημία ‘Ανοιξης. Σε περίπτωση που τέτοια περιστατικά μη αποδεκτών συμπεριφορών παρατηρούνται ή καταγγέλλονται, τα μέλη μπορούν να συγκαλούν ανθρώπινο κύκλο/κύκλο επίλυσης συγκρούσεων/κύκλο Μη βιαιης Επικοινωνίας ή και να απευθύνονται στον Κύκλο Εποπτείας ώστε να αντιμετωπιστούν. Τα εμπλεκόμενα μέλη και το αρμόδιο όργανο εργάζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, ζητώντας αν κριθεί απαραίτητο συνδρομή από σοσιοκρατικό σύμβουλο, διαμεσολαβητή μη βίαιης επικοινωνίας ή οποιαδήποτε σχετική ειδικότητα εντός ή εκτός σωματείου. Μέλη που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά για περισσότερες από δύο φορές καταγγέλλονται στη ΓΣ με το αίτημα της διαγραφής από το μητρώο εφόσον συναινεί στην πρόταση ο αρμόδιος κύκλος και ο Κύκλος Εποπτείας.

Όργανα της Ακαδημίας Ανοιξης ορίζονται σύμφωνα με το καταστατικό τα εξής: Γενική Συνέλευση συμμετέχει ο Συντονιστικός Κύκλος (όλα τα μέλη), το Συμβούλιο (μέρος του Συντονιστικού Κύκλου, επίσημα ονομάζεται Διοικητικό Συμβούλιο), η Εξελεγκτική Επιτροπή (ενσωματωμένη στον Κύκλο Εποπτείας), η Εφορευτική Επιτροπή.
Για τη λειτουργία των οργάνων και τις αρμοδιότητες των μελών τους, βλ. Άρθρα 6, 7, 8, 9, 10 11 και  12 του καταστατικού. Το 2018, μετά απο ανάλογη εκπαίδευση, εγκρίθηκε η χρήση της Σοσιοκρατικής Κυκλικής μεθόδου ως βάση του τρόπου οργάνωσης και λήψης αποφάσεων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. ‘Εκτοτε παραμένει ως βάση της ενδοοργάνωσης και γενικότερης λειτουργίας της κοινότητας σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους βαθιάς δημοκρατίας. 

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Είναι το ανώτατο όργανο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Συγκαλείται με ευθύνη του Συμβουλίου  τακτικά το πρώτο και τρίτο τρίμηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε το Συμβούλιο ή ο Συντονιστικός Κύκλος κρίνει αναγκαίο για το συμφέρον της Ακαδημίας ‘Ανοιξης ή το ζητήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το 1/5 των τακτικών μελών. 

4.1.1 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τα  άρθρα.7 του καταστατικού αλλά και με βάση το παρόν  είναι:

 • Οι τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού ή του καταστατικού.
 • Κάθε αγορά ή πώληση ακινήτων.
 • Οποιοδήποτε δάνειο λαμβάνεται εξ ονόματος της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
 • Συμμετοχή της Ακαδημίας ‘Ανοιξης σε άλλον οργανισμό ή ένωση.
 • Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Η έγκριση της έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα.
 • Προτάσεις για διάλυση της Ακαδημίας ‘Ανοιξης
 • Οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 50.000€

4.2 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκλέγεται από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση και τα μέλη της δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια για κάποιο αξίωμα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Είναι τριμελής και έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών είτε αυτές γίνουν με κάλπη είτε ηλεκτρονικά σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ. Οι αρμοδιότητες και λειτουργία της επιτροπής αναφέρονται στο άρθρο 14 του καταστατικού.

4.3 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Είναι όργανο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του καταστατικού. Αποτελείται από τρία μέλη και με εσωτερικές εκλογές εκλέγει τον πρόεδρο και γραμματέα από τα μέλη της. Σκοπός της επιτροπής είναι ο έλεγχος διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων του ΔΣ και η κατάθεση σχετικής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση. 

4.3.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Διευκολύνει συμβουλευτικά τη Γενική Συνέλευση, τον Συντονιστικό Κύκλο και το ΔΣ σε περίπτωση διαμάχης ή αδυναμίας λήψης απόφασης.
 • Συντάσσει ως γραπτή πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων του ΔΣ πριν τις αρχαιρεσίες ή και ενδιάμεσα αν ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
 •  Επιλύει τις διαφορές και απευθύνει τις καταγγελίες των μελών σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.
 • Αναστέλλει την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους ομάδας εργασίας ή άλλης επιτροπής (παρ.3.7 του παρόντος)
 • Προτείνει στη ΓΣ τη διαγραφή μελών(παρ.3.6 του παρόντος)

4.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. δεν έχει πυραμιδική οργάνωση και ονομάζεται Συμβούλιο.
Η/ο πρόεδρος δεν έχει περισσότερη εξουσία λήψης αποφάσεων ή νομική ευθύνη από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Οι ονομασίες Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλη δε χρησιμοποιούνται παρα μόνο όπου νομικά απαραίτητο.
Όλα τα μέλη του Συμβουλίου ονομάζονται Σύμβουλοι.

Οι ικανότητες των μελών ανταποκρίνονται στους ρόλους. 

Τα μέλη και το συμβούλιο στελεχώνουν τους κύκλους κατά τις προτεραιότητες που θέτει ο Συντονιστικός Κύκλος ώστε να είναι πλήρεις και λειτουργικοί και σύμφωνα με τις δεξιότητες που έχουν/ θέλουν να αποκτήσουν.
Η/ο ταμίας του Συμβουλίου συμμετέχει τουλάχιστον στον Κύκλο οικονομικών.

Η/ο γραμματέας του Συμβουλίου τουλάχιστον στον κύκλο Γραμματείας.

Το Σωματείο δεν έχει πυραμιδική οργάνωση.
Το Συμβούλιο δεν έχει ρόλο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης αλλά συντονιστικό ρόλο.

To Συμβούλιο ενσωματώνεται στο Συντονιστικό Κύκλο.
O Συντονιστικός Κύκλος αποτελείται από όλα τα μέλη όλων των ηλικιών. Κάνει Συντονιστικές Συνελεύσεις κάθε δύο μήνες και έκτακτες όποτε είναι αναγκαίο.
Δύο από αυτές τις Συνελεύσεις το χρόνο (μία κάθε εξάμηνο) είναι Γενικές Συνελεύσεις.

Ο Συντονιστικός Κύκλος λειτουργεί με συναίνεση όχι με πλειοψηφία.
Επικυρώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου και των Κύκλων. 

Οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Οι μη στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται στους Κύκλους.

Ο στόχος είναι να κατανεμηθεί εξίσου η εξουσία λήψης αποφάσεων σε όλη την κοινότητα (και σε όλες τις ηλικίες) παρόλο που επίσημα υπάρχει μια πυραμιδική (για ενήλικες μόνο) δομή.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση μετά από απόφαση των μελών για το ποιά μέθοδος θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα στο κάθε θέμα που τίθεται προς απόφαση και σύμφωνα με τη σοσιοκρατική μέθοδο και οποιαδήποτε μέθοδο προκύψει από αυτήν και συνάδει με τις αρχές της Ακαδημίας Ανοιξης.

Οποιοδήποτε μέλος της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μπορεί να είναι μέρος ενός κύκλου και να είναι μέρος της διαδικασίας μη στρατηγικών αποφάσεων.

4.11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΚΥΚΛΩΝ.
Η Γενική Συνέλευση, ο Συντονιστικος Κύκλος. και το Συμβούλιο μπορούν να συστήσουν προσωρινές ή μόνιμες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Όλες οι επιτροπές, οι ομάδες εργασίας και τα όργανα του σωματείου μπορούν να διέπονται από εσωτερικές διαδικασίες, εφόσον αυτές αφορούν μόνο την εσωτερική λειτουργία του εν λόγω οργάνου/ κύκλου/ ομάδας εργασίας. Όλες οι αποφάσεις/ διαδικασίες είναι υποκείμενες στα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού και του καταστατικού και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιβαίνουν τους όρους αυτών. Στις εσωτερικές διαδικασίες οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε με ομοφωνία είτε με συναίνεση των μελών και μπορεί να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν είτε με ομοφωνία είτε με συναίνεση. 

Όλες οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του εν λόγω οργάνου/ επιτροπής/ ομάδας εργασίας. Πριν την ανάληψη ενός βασικού ρόλου/ μιας εργασίας προτείνεται να γίνεται μια διαδικασία διευκρινίσεων και συναίνεσης της φύσης, των ευθυνών, των υλικοτεχνικών αναγκών και του ρεαλιστικού (συλλογικού και ατομικού) χρονοδιαγράμματος διεκπεραίωσης της εργασίας που φέρει ο ρόλος. Είναι ευθύνη του μέλους που αναλαμβάνει ένα ρόλο να ζητήσει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Κάθε κύκλος προτείνεται να αποτελείται από τουλάχιστον δύο γνώστες του αντικειμένου ή άτομα με εμπειρία στην εργασία του κύκλου. 

       Στόχοι και Προσφορές κύκλων

       Κύκλοι της Ακαδημίας ‘Ανοιξης

 • Στόχος: Σαφής, αποτελεσματική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς συντονισμός στις σχέσεις και συνεργασίες εντός της Ακαδημίας Ανοιξης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  Να διοικεί και να διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, να υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τις δράσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. (αρθ.87 παρ.1 ως 8 του καταστατικού)
 • Προσφορές:
  • διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα βιβλία και αρχεία της Κοινότητας που απαιτούνται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, από το Καταστατικό ή από οποιοδήποτε ισχύον καταστατικό ή νόμο τηρούνται τακτικά και σωστά
  • υπεύθυνος για τη διατήρηση της ακρίβειας και της φύλαξης του Εσωτερικού Κανονισμού και του Καταστατικού και συμβουλεύει την Κοινότητα για τα θέματα αυτά.
  • Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα.8 επόμενα του καταστατικού) ενσωματώνονται στο Συντονιστικό Κύκλο.
  • Το νόμιμο ΔΣ ενσωματώνει τις συνελεύσεις του στο Συντονιστικό  Κύκλο φροντίζοντας πάντα και τις τυπικές απαιτήσεις για τη νομιμότητα των αποφάσεων.
  • Εκπροσωπεί την Ακαδημία ‘Ανοιξης δημόσια, νομικά και πολιτικά, και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.
  •  Ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο που εξετάζει και εκτελεί τη στρατηγική της Ακαδημίας ‘Ανοιξης όπως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες των κύκλων και των ομάδων εργασίας και παρέχει πληροφορίες στα μέλη και τα όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Διασφαλίζει τη διενέργεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
  • Τα μέλη του μοιράζονται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@springacademy.gr που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να επικοινωνήσει μαζί τους και αποφασίζουν εσωτερικά τη συμμετοχή σε αυτόν τον λογαριασμό
  • Είναι υποχρεωμένο από όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οποιαδήποτε ενέργεια που αντιτίθεται στις αποφάσεις αυτές ή εμποδίζει την υλοποίησή τους είναι αιτία μομφής εναντίον του οργάνου.
  • Μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, να συστήσει μόνιμες ή προσωρινές ομάδες εργασίας ή κύκλους να εκτελούν οποιαδήποτε λειτουργία κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • Όλα τα μέλη του Συμβουλίου μετά τις εκλογές της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, ακόμη κι αν είναι αποχωρούντα μέλη, παραμένουν στη διάθεση των νεοεκλεγέντων μελών τουλάχιστον για δύο συνεδριάσεις ώστε να βοηθήσουν έτσι το νέο Συμβούλιο να αναλάβει το ρόλο του και να συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση.
  • Τα πρακτικά των αποφάσεων των συνεδριάσεων του ΣΚ δημοσιοποιούνται άμεσα στην επίσημη πλατφόρμα του Διαδικτύου (Basecamp). Τα αναλυτικά/ηχητικά πρακτικά των συνεδριάσεων περιορίζονται στην αρμοδιότητα μόνο του Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών κύκλων)
  • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εμπιστευτικές συζητήσεις δεν είναι έγκυρες και πρέπει να καταχωρούνται στα πρακτικά μαζί με τις απαραίτητες εξηγήσεις.
  • Ενημέρωση για απουσία του μέλους του ΣΚ πρέπει να δοθεί εγκαίρως στο/η διευθύνων/ουσα του κύκλου, μαζί με εκτίμηση του χρόνου που αυτή θα διαρκέσει.
  • Απουσία των μελών του ΣΚ και Συμβουλίου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από 10 εβδομάδες ανά έτος
  • Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας το μέλος του κύκλου οφείλει να έχει συνεργασία με άλλο μέλος του κύκλου το οποίο θα αναλάβει τις εργασίες του για όσο εκείνο απουσιάζει.
  • Σε περίπτωση που ένα εκλεγμένο μέλος απουσιάζει για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο διάστημα, απομακρύνεται από τα καθήκοντά του και αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων αρχαιρεσιών και με τη σύμφωνη γνώμη της εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή παραίτησης εκλεγμένων μελών του  Συμβουλίου και εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν δέχονται την ανάθεση ρόλου τα αναπληρωματικά μέλη, το  Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του εφόσον συνεχίζουν ενεργά 5 από τα εκλεγμένα μέλη.
  • Αν τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από 5, το σώμα προχωρά σε αρχαιρεσίες.
  • Σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσης εκπροσώπων στο  Συμβουλίου, οι επιμέρους κύκλοι αντικαθιστούν με εσωτερικές εκλογές τα μέλη αυτά του ΣΚ. 
  • Διασφαλίζει ότι η εξελεγκτική επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα βιβλια και στοιχεία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να συντάξει την έκθεση ελέγχου οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων.
 • Στόχος: Εσωτερική Επικοινωνία. Γραμματειακή διαχείριση των κοινών και ψηφιακών δομών της Ακαδημίας Ανοιξης. Γραμματειακή στήριξη των επιμέρους κύκλων και η ανάληψη της επικοινωνίας που έχει να κάνει με τη διαχείριση της Ακαδημίας Ανοιξης.
 • Προσφορές:
  • Επικοινωνία: επικοινωνία (ενημερώσεις/ανακοινώσεις) με τα μέλη μέσω μειλ, basecamp, facebook, newsletter, κτλ, επικοινωνία με φίλους, συνεργάτες και εν δυνάμει μέλη μέσω μειλ, facebook, newsletter, κτλ, διαχείριση του αρχείου μελών/συνεργατών κτλ
  • Διαχείριση Basecamp: Ενημερώνει στο basecamp τα todo, ενημερώνει το Ημερολόγιο, ενημερώνει το Log Book κτλ
  • Ατζέντα και Πρακτικά Συντονιστικών κύκλων και Γενικών Συνελεύσεων

(ιστοσελίδα, εξωτερικό ενημερωτικό δελτίο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχέσεις με άλλες δομές κ.λπ.)

 • Στόχος: Σύνδεση με άτομα, ομάδες, οργανισμούς. Προσελκύει ενδιαφέρον, υποστήριξη, μέλη. Δημιουργεί Συνεργασίες. Μεγαλώνει τη φήμη και την αξιοπιστία της Ακαδημίας Ανοιξης εκτός της κοινότητας.  Η εξωστρέφεια της Ακαδημίας ‘Ανοιξης και η γνωστοποίηση και διάδοσή της σε ομάδες πολιτών (γονείς, εκπαιδευτικοί, σχετικοί φορείς) μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού και διακίνησης της πληροφορίας.
 • Προσφορές:
  • εκπροσωπεί την Ακαδημία Ανοιξης δημόσια και πολιτικά
  • λαμβάνει ερωτήματα από ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός της Κοινότητας και απαντά σε αυτά ή τα διαβιβάζει ανάλογα με την περίπτωση
  • αναζήτηση και πρόσκληση σε συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις άλλων φορέων για την προώθηση των σκοπών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης
  • διατηρεί τα κοινωνικά δίκτυα της Ακαδημίας Ανοιξης ενεργά και αποδοτικά
  • παροχή, καταγραφή και παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με πιθανούς συνεργάτες/τριες, χρηματοδότες
  • προώθηση δράσεων/εκδηλώσεων
  • προώθηση τοπικών και διεθνών συνεργασιών με ποικίλους φορείς και ερευνητικά κέντρα
 • Στόχος: δημιουργία ποιοτικών συνδέσμων μεταξύ των μελών του.
  Συνεργασία και δικτύωση ειδικευμένων ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) και φορέων (εθνικών ή διεθνών) για τη δημιουργία και υποστήριξη επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία δικτύου πέραν διαχωριστικών γραμμών στη δημόσια, ιδιωτική, τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση καθώς και στον αυτοδιαχειριζόμενο/ συνεργατικό τομέα.
  Η προετοιμασία του πεδίου για τη νομιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων στο δημόσιο, ιδιωτικό και αυτοδιαχειριζόμενο/ συνεργατικό τομέα.
 • Προσφορές:
  • διατηρεί επαφή και συντονίζει τις δραστηριότητες των μελών
  • διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες/εγχειρήματα μπορούν να αναπτυχθούν και να είναι βιώσιμες/α
  • παρέχει πληροφορίες στα μέλη και τα όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης σε κάθε ΓΣ δίνει μια αναφορά, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάσταση των Παραρτημάτων και τυχόν νέα που μπορεί να έχουν
  • διαχείριση συμμετοχών (memberships)
  • διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας (με τον Κύκλο της Γραμματείας)
  • ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των μελών, ιδιαίτερα των μαθητών
  • ενίσχυση, ανάπτυξη και δικτύωση αυτόνομων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δομών εντός και εκτός Ελλάδας.
  • διατήρηση της επικοινωνίας/ προώθησης/ βελτίωσης υφιστάμενων προγραμμάτων.
  • δικτύωση ελληνικών εκπαιδευτικών δομών (τυπικών και μη-τυπικών), εκπαιδευτικών/ αρωγών, μαθητών/ φοιτητών.
  • Η δημιουργία σχέσεων με τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.  
 • Σκοπός: Οικονομική διαχείριση, αιτήσεις χρηματοδότησης και γενικά χρηματοδοτικές ενέργειες.
 • Προσφορές:
  • συνεργασία με την/τον Λογιστή/στρια της Ακαδημίας Ανοιξης
  • προτάσεις χρηματοδότησης
  • αποφασίζει την αποπληρωμή εύλογων δαπανών
  • νομικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των λογιστικών συμβάσεων εργασίας της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • τηρεί τα οικονομικά αρχεία της Κοινότητας και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας σε καθημερινή βάση
  • παρουσιάζει πλήρως τα αρχεία στους Ελεγκτές για έλεγχο
  • διασφαλίζει ότι τα οικονομικά αρχεία της Ακαδημίας Άνοιξης ελέγχονται και ότι μια οικονομική έκθεση τίθεται στη διάθεση του Συμβουλίου. Αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης των συναλλαγών του έτους παρουσιάζεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
  • διασφαλίζει ότι καταρτίζεται ετήσιος προϋπολογισμός για έγκριση ΓΚ πριν από την αρχή κάθε οικονομικού έτους
  • βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών πόρων της Ακαδημίας Ανοιξης ώστε να είναι βιώσιμη και για αυτούς που την υπηρετούν και για αυτούς που υπηρετεί. 
  • συνεχόμενη εισροή επιχορηγήσεων (αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία έρευνας/ αναζήτησης και αιτήσεων), τη συστηματική δημιουργία και διαχείριση crowdfunding, χορηγιών, fundraising programs και άλλων μορφών συγχρηματοδότησης και κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
  • η διαχείριση του κεφαλαίου με έρευνα επιχειρησιακής βιωσιμότητας κτλ προς το συμφέρον της Ακαδημίας Ανοιξης 
 • Στόχος: Υπεύθυνος για όλα τα νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και υλοποίησης της νομικής στρατηγικής της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
 • Προσφορές:
  • συνεργασία με τη Δικηγόρο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών.
  • βέλτιστη διαχείριση της νομικής μορφής της Ακαδημίας Ανοιξης και των συνεργασιών της με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς ώστε να επιτελέσει τους στόχους της με κάθε νόμιμο μέσο
 • Σκοπός: Λειτουργία σταθερών και προσωρινών δράσεων, τακτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων της Ακαδημίας Ανοιξης. 
 • Προσφορές:
  • διασφαλίζει την υλοποίηση του Kan Ban της Ακαδημίας ‘Ανοιξης
  • προετοιμάζει και οργανώνει Γενικές Συνελεύσεις και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση κάθε άλλου έργου απαραίτητου για τη νομική διακυβέρνηση του οργανισμού.
  • εγκρίνει το περιεχόμενο οποιασδήποτε εκδήλωσης που πραγματοποιείται από ή στο όνομα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • σχεδίαση της σταδιακής ίδρυσης πρότυπων εκπαιδευτικών δομών σε όλη τη χώρα.
 • Σκοπός: Ασχολείται με προσφορές και θέματα που σχετίζονται με την παιδική ηλικία (2-12)
 • Προσφορές:
 • Στόχος: δημιουργία και διατήρηση κοινότητας μεντόρων
 • Προσφορές:
  • συντονίζεται με τον Κύκλο Δράσεων
  • φροντίζει τη συνοχή, τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ μεντόρων διασφαλίζοντας ουσιαστική διαθεματικότητα
 • Στόχος: πρόσληψη / στελέχωση, αποδοχές / μισθούς και διαδικαστικά 
 • Προσφορές: 
  • επικοινωνία και διαχείριση όλων των διαδικαστικών θεμάτων των εργαζομένων μελών (με μισθό και εθελοντές).
  • παρακολουθεί και υπενθυμίζει τον πινακα των Ωρών Εργασίας και γενικοτερα τη συνεπεια των μελων στις εργασιες που αναλαμβάνουν. 
 • Στόχος: Ομαλή είσοδος νέων μελών
 • Προσφορές:
  • Αιτήσεις και συναντήσεις νέων μελών
  • Αιτήσεις για Υποτροφίες
  • Υποστήριξη για Νέα Μέλη και Δόκιμα Μέλη κατά την εισαγωγή και όπου χρειάζεται για τους πρώτους 2 μήνες συμμετοχής.
 • Στόχος: Δημιουργία ενός ελεύθερου και ασφαλούς χώρου γνωριμίας και ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών για όλα τα μέλη, συναρμολογώντας τον πυρήνα της Ακαδημίας Άνοιξης. Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συναισθηματικής υποστήριξης. Λειτουργία του ”ψηφιακού καφενείου”, ντυμένο με μουσική και ανοιχτό σε νέες ιδέες και εγχειρήματα!
 • Προσφορές:
  • Να είμαστε εκεί για όποιο άτομο νιώσει ότι έχει ανάγκη να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα που το απασχολεί.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας/σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου όλες οι απόψεις και τα βιώματα θα ακούγονται με σεβασμό και να φτάσουμε στην επίλυση.
  • Εμψύχωση των ανθρώπων που δουλεύουν για την κοινότητα.
 • Σκοπός: Τεκμηρίωση, έρευνα, εξέλιξη της Φιλοσοφίας Μάθησης της Ακαδημίας Ανοιξης
 • Προσφορές:

Συμπεριλαμβάνει την Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Στόχος: Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία σε όλους τους τομείς για την αποφυγή λαθών, παρατυπιών και συγκρούσεων
 • Προσφορές: 
  • λήψη και διερεύνηση παραπόνων.
  • επίβλεψη όλων των διαδικασιών που αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες/τριες, τον Εσωτερικό Κανονισμό και το Καταστατικό
 • Σκοπός: Ασχολείται με προσφορές και θέματα που σχετίζονται με την εφηβεία (13-19)
 • Προσφορές:

Η Ακαδημία ‘Ανοιξης χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για εσωτερικές επικοινωνίες και δημόσιες σχέσεις. Γραπτή ειδοποίηση θεωρείται η επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@springacdemy.gr ή η συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Η επίσημη πλατφόρμα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης είναι η ιστοσελίδα www.springacademy.gr  και oι σελίδες στο FacebookTwitterInstagram, Pinterest, LinkedinYouTube. Η Ακαδημία Άνοιξης χρησιμοποιεί επίσης για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και την εσωτερική επικοινωνία των μελών του την πλατφόρμα basecamp for non profits, η οποία ευγενικά διατίθεται από την EUDEC Greece. Όλες οι πλατφόρμες πρέπει να είναι προσβάσιμες τόσο για ανάγνωση όσο και για λήψη στοιχείων από όλα τα μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. 

Όλα τα όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της οργανωτικής διαφάνειας, καταγράφοντας στα πρακτικά των συνεδριάσεών τους όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αποφάσεις. Η χρήση του αρχείου αποφάσεων (Logbook) όπου καταγράφονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των κύκλων/ οργάνων είναι υποχρεωτική. Τα αρχεία αυτά οφείλουν να είναι προσβάσιμα σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Τα μέλη των κύκλων εγκρίνουν μετά από προσεκτική μελέτη το πρακτικά της κάθε συνάντησης στο τέλος αυτής. Η απαίτηση αυτή ισχύει ακόμη και όταν το περιεχόμενο της συζήτησης είναι εμπιστευτικό. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής εφόσον έχουν λάβει την ενυπόγραφη έγκριση των μελών του οργάνου/ κύκλου πρέπει να γνωστοποιούνται στα μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μέσω της πλατφόρμας basecamp εντός 72 ωρών από την λήξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναρτώνται ώστε να είναι προσβάσιμα στα μέλη εντός 10 ημερών από τη λήξη της συνεδρίασης, εφόσον έχουν λάβει την ενυπόγραφη έγκριση των μελών του οργάνου.
Κάθε θέμα που υπόκειται σε γνωστοποίηση (π.χ. παραίτηση εκλεγμένου μέλους, ανασύσταση οργάνου, αλλαγή νομοθετικής ρύθμισης, εκδήλωση κ.α.) πρέπει 1. να κοινοποιηθεί στα μέλη γραπτώς, 2. να αναρτηθεί το συντομότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα με ευθύνη του/της γενικού/ής γραμματέα και του/της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. να αναφερθεί από το/τη συντονιστή/στρια στην επόμενη ΓΣ. 

7:1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Όλες οι συνεδριάσεις των οργάνων/ επιτροπών/ ομάδων εργασίας της Ακαδημίας ‘Ανοιξης θεωρούνται επίσημες και έγκυρες αν όλα τα μέλη του οργάνου/ ομάδας/ επιτροπής έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι λαμβάνει χώρα και έχουν ακολουθηθεί δίκαιες και δημοκρατικές διαδικασίες κατά τον προσδιορισμό του χρόνου και της τοποθεσίας – φυσικής ή διαδικτυακής. Όλες οι συνεδριάσεις έχουν έναν/μια συντονιστή/στρια και έναν/μια πρακτικογράφο που εκλέγονται από τη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Μια συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί ή να αναβληθεί ανά πάσα στιγμή με συναίνεση των μελών και να διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία. Ωστόσο, οι προτάσεις για αποπομπή μελών των οργάνων δεν μπορούν να αναβληθούν σε άλλη συνεδρίαση. Οι ψηφοφορίες σχετικά με την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να γίνονται στην αρχή κάθε συνεδρίασης εφόσον περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε Γενική Συνέλευση παρουσιάζονται, εκτός από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να διεξαχθεί, η έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου, η οικονομική αναφορά και ειδικά για την συνέλευση- συντάση των εκλογών  η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

7.1.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο/ η προεδρεύων/ ουσα της Γενικής Συνέλευσης έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των ομιλητών και του χρόνου διεξαγωγής. Μπορεί ανά πάσα στιγμή: να προειδοποιεί τους συμμετέχοντες που διαταράσσουν τη σειρά, μετά την εισαγωγή δύο προειδοποιήσεων στα πρακτικά, να απομακρύνει έναν/μια συμμετέχοντα/ουσα από τη συνάντηση μέχρι το τέλος της τρέχουσας συζήτησης.

7.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ένα μέλος του κύκλου και ένας/ μία βοηθός πρέπει να εκλέγονται ή να συμφωνούνται  για κάθε συνέλευση για τη σύνταξη των πρακτικών και κάθε άλλου διευθυντικού έργου που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

7:1.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης προκύπτει μετά από συναίνεση των μελών. Μια πρόταση που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη μπορεί να υποβληθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από μέλος με δικαίωμα ψήφου και να συζητηθεί εφόσον συναινούν σε αυτό τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου που συνεδριάζει. Επίσης, είναι πάντα εφικτό να υποβληθούν προτάσεις σχετικά με εσωτερικά θέματα της συνέλευσης. Για τις Γενικές Συνελεύσεις η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση που αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης το αργότερο 10 ημέρες πριν τη συνεδρίαση (βλ.άρθρο 6 παρ.7 του καταστατικού).

7:1.4 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ψηφοφορίες γίνονται δια ζώσης, διαδικτυακά και υβριδικά. Όλα τα τακτικά μέλη μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση. Σε κάθε ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος έχει μια ψήφο. Η ψήφος καταδεικνύεται με ανάταση χειρός, με προφορική ονομαστική απάντηση ή με διαδικτυακούς τρόπους ανάλογα με την περίπτωση. Οι ψηφοφορίες γίνονται με κύκλους ερωτησεων, αντιρρησεων, διευκρίνησης προτασης για να καταλήξουν σε απόφαση με συναίνεση. Σε περίπτωση δημοψηφίσματος η ψήφος καταδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στις αρχαιρεσίες η ψήφος είναι μυστική και καταδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση μετά από απόφαση των μελών για το ποιά μέθοδος θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα στο κάθε θέμα που τίθεται προς απόφαση και σύμφωνα με τη σοσιοκρατική μέθοδο και οποιαδήποτε μέθοδο προκύψει από αυτήν και συνάδει με τις αρχές της Ακαδημίας Ανοιξης.

7:2 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Η διαδικασία της δημοσκόπησης οργανώνεται και εποπτεύεται από μια Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, η οποία συστήνεται για κάθε δημοσκόπηση και αποτελείται από δύο μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και δυο μέλη του Συμβουλίου που εθελοντικά αναλαμβάνουν, μετά από τη συναίνεση των υπολοίπων μελών των οργάνων. Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο ανάμεσα από τα μέλη της. Μια δημοσκόπηση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από 1 ημέρα και περισσότερο από 8 ημέρες. Η απόφαση που προκύπτει καταγράφεται στα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων με ευθύνη του/της προέδρου της επιτροπής εφόσον έχει λάβει την έγγραφη συγκατάθεση των 3/4 των τακτικών μελών του σωματείου (αρθ.7 του καταστατικού). Οι δημοσκοπήσεις διεξάγονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου ή εφόσον το αιτηθεί γραπτώς το 1/5 των τακτικών μελών ή εφόσον το αιτηθεί οποιοδήποτε μέλος, εφόσον συναινέσει στο αίτημα το 1/5 των τακτικών μελών. Το αρχικό αίτημα υποβάλλεται στην επιτροπή δημοσκοπήσεων και όλα τα μέλη της Ακαδημίας ‘Ανοιξης ενημερώνονται και δηλώνουν τη συναίνεσή τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας το αργότερο 14 μέρες από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. 

Η διαδικασία του δημοψηφίσματος οργανώνεται και εποπτεύεται από το Συμβούλιο, το οποίο κάνει γνωστό στα μέλη του κύκλου με οποιοδήποτε μέσο ( πχ. Basecamp η οποιοδήποτε άλλο μέσο διαδικτυακού συντονισμού, συστήματα ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος όπως το Belenios, μέιλ ,αλληλογραφία κλ) το θέμα το οποίο έχει τεθεί και για το οποίο πρόκειται να γίνει το δημοψήφισμα, επιπλέον ορίζεται μέρα και χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το μέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν αλλά και να θέσουν τις απόψεις και απορίες τους επ΄αυτού. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία τα μέλη του Συμβουλίου καταμετρούν και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα , το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το πέρας αυτής.Οι ψήφοι των δημοψηφισμάτων είναι για όλους τους σκοπούς ταυτόσημοι με τις ψήφους της Συνέλευσης. Το δημοψήφισμα μπορεί να πάρει μια απόφαση που διαφορετικά θα έπρεπε να περάσει από τη Γενική Συνέλευση. 

7.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ακρίβειας και της τήρησης του εσωτερικού κανονισμού και του καταστατικού και συμβουλεύει τα μέλη και τα όργανα σε αυτά τα θέματα. Κάθε διένεξη ερμηνείας που προκύπτει από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραλείψεων και κενών, μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Κύκλου, εν αναμονή της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. 

7.4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Πράξεις, μεταφορές, άδειες, επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλες εντολές πληρωμής χρημάτων, τραπεζογραμματίων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων χρέωσης που εκδίδονται στο όνομα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, συμβάσεις και δεσμεύσεις εκ μέρους της Ακαδημίας ‘Ανοιξης υπογράφονται από δύο μέλη του Συμβουλίου.
Το παρόν έγγραφο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση αυτού του εσωτερικού κανονισμού είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης είτε μέσω σύγκλησής της είτε μέσω δημοψηφίσματος και απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3. 

Όλα τα μέλη πριν προχωρήσουν στην εγγραφή τους – ένταξή τους στην Ακαδημία Άνοιξης οφείλουν να αναγνώσουν το Καταστατικό αυτής και τον Εσωτερικό της Κανονισμό και ύστερα αφού κατανοήσουν το σκοπό της να συμφωνήσουν με τα ως άνω να υπογράψουν σχετική Δήλωση. 

Ο  Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να τροποποιείται μόνο εγγράφως, με απόφαση του Συμβουλίου ή / και της Γ.Σ. Όλα τα μέλη πρέπει να ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις , με ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, ενώ μπορούν να αιτηθούν αντίγραφο αυτού με σκοπό τη μελέτη του.