Οι Κύκλοι

Η κοινότητα μάθησης Ακαδημία ‘Ανοιξης είναι κυριολεκτικά κοινότητα.

‘Ολα τα μέλη δίνουν και παίρνουν. 

Δεν υπάρχουν ούτε ιεραρχίες ούτε καταναλωτές. 

‘Ολα τα μέλη απο 8 ετών και πάνω συμμετέχουν στον Συντονιστικό Κύκλο (και άλλους της επιλογής τους) και απο 4 ετών και πάνω συμμετέχουν με αιτήματα και προσφορές. 

Οι ηλικίες είναι ενδεικτικές, μέλη μικρότερης ηλικίας που το επιθυμούν φυσικά μπορούν να συμμετέχουν εξίσου.

Η επίσημη δομή του Σωματείου επεκτείνεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους Κύκλους.

Το Δ.Σ. δεν έχει πυραμιδική οργάνωση και ονομάζεται Συμβούλιο.
Η/ο πρόεδρος δεν έχει περισσότερη εξουσία λήψης αποφάσεων ή νομική ευθύνη από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Οι ονομασίες Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος δε χρησιμοποιούνται παρα μόνο όπου νομικά απαραίτητο.
Όλα τα μέλη του Συμβουλίου ονομάζονται Σύμβουλοι.

Οι ικανότητες των μελών ανταποκρίνονται στους ρόλους. 

Τα μέλη και το συμβούλιο στελεχώνουν τους κύκλους κατά τις προτεραιότητες που θέτει ο Συντονιστικός Κύκλος ώστε να είναι πλήρεις και λειτουργικοί και σύμφωνα με τις δεξιότητες που έχουν/ θέλουν να αποκτήσουν.
Η/ο ταμίας του Συμβουλίου συμμετέχει τουλάχιστον στον Κύκλο οικονομικών.

Η/ο γραμματέας του Συμβουλίου τουλάχιστον στον κύκλο Γραμματείας.

Το Σωματείο δεν έχει πυραμιδική οργάνωση.
Το Συμβούλιο δεν έχει ρόλο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης αλλά συντονιστικό ρόλο.

To Συμβούλιο ενσωματώνεται στο Συντονιστικό Κύκλο.
O Συντονιστικός Κύκλος αποτελείται από όλα τα μέλη όλων των ηλικιών. Κάνει Συντονιστικές Συνελεύσεις κάθε δύο μήνες και έκτακτες όποτε είναι αναγκαίο.
Δύο από αυτές τις Συνελεύσεις το χρόνο (μία κάθε εξάμηνο) είναι Γενικές Συνελεύσεις.

Ο Συντονιστικός Κύκλος λειτουργεί με συναίνεση όχι με πλειοψηφία.
Επικυρώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου και των Κύκλων.
Η εξουσία λήψης αποφάσεων κατανέμεται σε όλη την κοινότητα, σε όλες τις ηλικίες, παρόλο που επίσημα υπάρχει μια πυραμιδική, για ενήλικες μόνο, δομή. 

Οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Οι μη στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται στους Κύκλους.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση μετά από απόφαση των μελών για το ποιά μέθοδος θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα στο κάθε θέμα που τίθεται προς απόφαση και σύμφωνα με τη σοσιοκρατική μέθοδο και οποιαδήποτε μέθοδο προκύψει από αυτήν και συνάδει με τις αρχές της Ακαδημίας Ανοιξης.  Στην περίπτωση δημοψηφισματος το Συμβούλιο κάνει γνωστό στα μέλη του κύκλου με οποιοδήποτε μέσο (πχ. μέιλ ,αλληλογραφία κλ) το θέμα το οποίο έχει τεθεί και για το οποίο πρόκειται να γίνει το δημοψήφισμα , επιπλέον ορίζεται μέρα και χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το μέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν αλλά και να θέσουν τις απόψεις και απορίες τους επ΄αυτού. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία τα μέλη του Συμβουλίου καταμετρούν και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα , το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το πέρας αυτής. 

Οποιοδήποτε μέλος της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μπορεί να είναι μέρος ενός κύκλου και να είναι μέρος της διαδικασίας μη στρατηγικών αποφάσεων. Για να γίνει αυτό, πρέπει μόνο να ενταχθούν στην ανάλογη «Ομάδα Basecamp».

Συμβούλιο

5 μέλη που εκπροσωπούν νομικά την Ακαδημίας ‘Ανοιξης. 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγει 5 μέλη του Συμβουλίου: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέας, Ταμία και 1 μέλος. Εκλέγονται για θητεία ενός έτους. Ένα μέλος του Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι Ελεγκτής.

Μόνο άτομα άνω των 18 ετών και που είναι επί του παρόντος τακτικό μέλος της Ακαδημίας ‘Ανοιξης μπορεί να εκλεγεί ως μέλος του Συμβουλίου.

Τα μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν περισσότερη εξουσία λήψης αποφάσεων από άλλα μέλη.

Ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά παραμένει στη νομική ευθύνη έως ότου εκλεγεί νέος επίσημος αξιωματούχος.

Κύκλοι

Κύκλος είναι μια ομάδα μελών που εργάζονται μαζί σε ένα μέρος των εργασιών του Σωματείου. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να συμμετάσχει σε έναν κύκλο μπαίνοντας στην ομάδα Basecamp του κύκλου.

Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. 

Υπάρχουν 13 κύκλοι:

 • Συντονιστικός Κύκλος που περιλαμβάνει το Συμβούλιο
 • Κύκλος Γραμματείας
  • Κύκλος Εξωτερικής επικοινωνίας και lobbying
 • Κύκλος Δικτύου Κοινότητας
 • Κύκλος Ψηφιακής Ακαδημίας ‘Ανοιξης
 • Κύκλος Οικονομικών
 • Κύκλος Νομικών
 • Κύκλος Δράσεων
 • Κύκλος Παιδικής Ηλικίας
 • Κύκλος Εφηβείας
 • Κύκλος Μεντόρων
 • Κύκλος Φιλοσοφίας Μάθησης
 • Κύκλος Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Κύκλος Εισαγωγής Νέων Μελών
 • Κύκλος Εποπτείας

Αυτοί οι κύκλοι προκύπτουν από την τμηματοποίηση του στόχου της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Κάθε κύκλος έχει Στόχους και Προσφορές. Μόνο η Γενική Συνέλευση μπορεί να δημιουργήσει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει έναν κύκλο.

Μια απόφαση, εάν δεν είναι στρατηγική, μπορεί να ληφθεί απευθείας σε κύκλο μέσω ψηφιακής ασύγχρονης ψηφοφορίας. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αξιολογήσει εάν η απόφαση είναι στρατηγική ή όχι. Εάν κάποιο μέλος πει ότι είναι στρατηγικό, τότε η διαδικασία ψηφοφορίας σταματά και η απόφαση πρέπει να ληφθεί στη Γενική Συνέλευση.

Ως στρατηγική απόφαση ορίζεται αυτή που έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Υπάρχει μια ομάδα Basecamp που ονομάζεται “Ανακοίνωση αποφάσεων όλων των κύκλων”. Κάθε απόφαση κύκλου πρέπει να ανακοινώνεται σε αυτήν την ομάδα. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν την ομάδα Basecamp.

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ξεκινήσει μια ασύγχρονη ψηφοφορία σε έναν κύκλο :

 • Δημοσιεύουν ένα μήνυμα στον πίνακα μηνυμάτων της ομάδας του κύκλου Basecamp
  • ο τίτλος πρέπει να ξεκινά με “Ψηφίστε:”
  • η πρόταση πρέπει να είναι σαφής και να διατυπώνεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη θέσης επ’ αυτής (υπέρ ή κατά).
  • πρέπει να προσθέσουν την «ημερομηνία και ώρα κλεισίματος»
  • οποιοδήποτε μέλος μπορεί να κάνει ερωτήσεις, να συνεισφέρει στη συζήτηση ή/και να ψηφίσει χρησιμοποιώντας σχόλια ή προωθήσεις. Υπάρχουν 3 πιθανές επιλογές ψηφοφορίας: «Ανέτοιμ@», «Υπέρ» και «Κατά». «Ανέτοιμ@» σημαίνει ότι το μέλος θα ήθελε να πάρει μια απόφαση, αλλά δεν μπορεί γιατί θα ήθελε περισσότερη συζήτηση και η καθυστέρηση είναι πολύ μικρή. Εάν η ψηφοφορία δεν κλείσει, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αλλάξει την ψήφο του ανά πάσα στιγμή.
 • Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να σταματήσει την όλη διαδικασία και να αναβάλει την πρόταση για την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Απλώς πρέπει να γράψουν: αναβολή στη ΓΣ. Εάν το θέλουν, μπορούν να εξηγήσουν γιατί θεωρούν ότι αυτή η απόφαση είναι στρατηγική και πρέπει να αναβληθεί για τη ΓΣ.
 • Η/ο συντάκτης της πρότασης μπορεί να αλλάξει την πρόταση ανά πάσα στιγμή, με την προϋπόθεση ότι:
  • γράφουν ένα σχόλιο με όλες τις λεπτομέρειες της αλλαγής και την τρέχουσα κατάσταση της ψηφοφορίας (ποιος ψήφισε και τι)
  • καλούν τα μέλη που έχουν ήδη ψηφίσει να γράψουν εάν συμφωνούν με την αλλαγή
  • η αλλαγή μπορεί να είναι έγκυρη μόνο εάν πάνω από το 50% αυτών των μελών δηλώσουν ότι συμφωνούν με την αλλαγή.
 • Η/ο συντάκτης της πρότασης κλείνει την ψηφοφορία μετά την «καταληκτική ημερομηνία και ώρα». Μετρούν πόσα μέλη ψήφισαν και πόσες ψήφους πήρε κάθε επιλογή και δημοσιεύουν το τελικό αποτέλεσμα:
  • εάν καμία επιλογή δεν σημείωσε περισσότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των μελών που ψήφισαν, τότε η πρόταση απορρίπτεται
  • Διαφορετικά, η επιλογή με τις περισσότερες ψήφους κερδίζει. Εάν είναι “Μη έτοιμος”, ο συντάκτης της πρότασης μπορεί να επιλέξει να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι μια νέα “καταληκτική ημερομηνία και ώρα” ή να κλείσει την ψηφοφορία (η πρόταση απορρίπτεται στη συνέχεια). Εάν είναι “Υπερ”, η πρόταση γίνεται αποδεκτή. Εάν είναι “Κατά”, η πρόταση απορρίπτεται.
  • Σε περίπτωση ισότητας μεταξύ του «Ανέτοιμ@» και μιας άλλης επιλογής, το «Ανέτοιμ@» κερδίζει.
  • Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ «Υπέρ» και «Κατά», κερδίζει το «Κατά».

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο συντονίζει τις ενέργειες όλων των μελών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγει 5 μέλη του Συμβουλίου. Εκλέγονται για θητεία ενός έτους. 

Ένα μέλος μπορεί να είναι υποψήφιο για πολλές έδρες του Συμβουλίου.

Μετά την ψηφοφορία των εκλογών, η/ο πρόεδρος επιλέγει την έδρα του συμβουλίου με τους λιγότερους υποψηφίους (εάν έχουν ισοψηφία επιλέγουν μεταξύ των ισοψηφισάντων) και προτείνει την έδρα στον υποψήφιο που είχε τις περισσότερες ψήφους (για αυτήν την έδρα του Συμβουλίου) και δεν έχει εκλεγεί ακόμη σε άλλη έδρα του συμβουλίου (εάν έχουν ισοψηφία, επιλέγουν την/ον υποψήφιο που ήταν υποψήφια/ος για τις λιγότερες θέσεις του συμβουλίου, και εάν εξακολουθεί να έχουν ισοψηφία , επιλέγουν μεταξύ των  ισοψηφισάντων). Εάν δεχτούν, η/ο υποψήφιος εκλέγεται επίσημα. Εάν όχι, ερωτάται η/ο επόμενη/ος υποψήφια/ος κ.λπ. Εάν καμία/νένας υποψήφια/ος δεν δεχτεί (ή αν δεν υπάρχουν καθόλου υποψήφιοι), η έδρα του Συμβουλίου παραμένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για την επόμενη έδρα του Συμβουλίου (μέσα στις υπόλοιπες θέσεις του Συμβουλίου, επιλέγουν αυτόν με τους λιγότερους υποψηφίους, εξαιρουμένων των υποψηφίων που έχουν ήδη εκλεγεί σε μια έδρα του Συμβουλίου).

 Οι ευθύνες κάθε μέλους του Συμβουλίου είναι:

 • να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στους κύκλους στους οποίους συμμετέχει
 • να λαμβάνει μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Κύκλου και των κύκλων στους οποίους συμμετέχει

Τα μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν περισσότερη εξουσία λήψης αποφάσεων από άλλα μέλη. Από την άλλη, εάν ένας κύκλος έχει δυσλειτουργίες (λάθη, αδράνειες, ανεπίλυτες συγκρούσεις κ.λπ.), δεν ευθύνονται για αυτό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέλος.

Στόχοι και Προσφορές κύκλων

Συντονιστικός Κύκλος (όλα τα μέλη) που περιλαμβάνει το Συμβούλιο

 • Στόχος: Σαφής, αποτελεσματική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς συντονισμός στις σχέσεις και συνεργασίες εντός της Ακαδημίας Ανοιξης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  Να διοικεί και να διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, να υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τις δράσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. (αρθ.87 παρ.1 ως 8 του καταστατικού)
 • Προσφορές:
  • διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα βιβλία και αρχεία της Κοινότητας που απαιτούνται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, από το Καταστατικό ή από οποιοδήποτε ισχύον καταστατικό ή νόμο τηρούνται τακτικά και σωστά
  • υπεύθυνος για τη διατήρηση της ακρίβειας και της φύλαξης του Εσωτερικού Κανονισμού και του Καταστατικού και συμβουλεύει την Κοινότητα για τα θέματα αυτά.
  • Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα.8 επόμενα7, 8, 9, 10 του καταστατικού) ενσωματώνονται στο Συντονιστικό Κύκλο.
  • Το νόμιμο ΔΣ ενσωματώνει τις συνελεύσεις του στο Συντονιστικό Κύκλο φροντίζοντας πάντα και τις τυπικές απαιτήσεις για τη νομιμότητα των αποφάσεων.
  • Εκπροσωπεί την Ακαδημία ‘Ανοιξης δημόσια, νομικά και πολιτικά, και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.
  •  Ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο που εξετάζει και εκτελεί τη στρατηγική της Ακαδημίας ‘Ανοιξης όπως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες των κύκλων, των ομάδων εργασίας και παρέχει πληροφορίες στα μέλη και τα όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης. Διασφαλίζει τη διενέργεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
  • Τα μέλη του μοιράζονται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@springacademy.gr που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να επικοινωνήσει μαζί τους και αποφασίζουν εσωτερικά τη συμμετοχή σε αυτόν τον λογαριασμό
  • Είναι υποχρεωμένο από όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οποιαδήποτε ενέργεια που αντιτίθεται στις αποφάσεις αυτές ή εμποδίζει την υλοποίησή τους είναι αιτία μομφής εναντίον του οργάνου.
  • Διασφαλίζει ότι τα απαραίτητα βιβλία και αρχεία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης που απαιτούνται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό και το καταστατικό τηρούνται τακτικά και σωστά.
  • Μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, να συστήσει μόνιμες ή προσωρινές ομάδες εργασίας ή κύκλους να εκτελούν οποιαδήποτε λειτουργία κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • Όλα τα μέλη του Συμβουλίου μετά τις εκλογές της Ακαδημίας ‘Ανοιξης, ακόμη κι αν είναι αποχωρούντα μέλη, παραμένουν στη διάθεση των νεοεκλεγέντων μελών τουλάχιστον για δύο συνεδριάσεις ώστε να βοηθήσουν έτσι το νέο Συμβούλιο να αναλάβει το ρόλο του και να συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση.
  • Τα πρακτικά των αποφάσεων των συνεδριάσεων του ΣΚ δημοσιοποιούνται άμεσα στην επίσημη πλατφόρμα του Διαδικτύου (Basecamp). Τα αναλυτικά/ηχητικά πρακτικά των συνεδριάσεων περιορίζονται στην αρμοδιότητα μόνο του Συμβουλίου 
  • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εμπιστευτικές συζητήσεις δεν είναι έγκυρες και πρέπει να καταχωρούνται στα πρακτικά μαζί με τις απαραίτητες εξηγήσεις.
  • Ενημέρωση για απουσία του μέλους του ΣΚ πρέπει να δοθεί εγκαίρως στο/η διευθύνων/ουσα του κύκλου, μαζί με εκτίμηση του χρόνου που αυτή θα διαρκέσει.
  • Απουσία των μελών του ΣΚ και του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται για περισσότερες από 10 εβδομάδες ανά έτος
  • Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας το μέλος του κύκλου οφείλει να έχει συνεργασία με άλλο μέλος του κύκλου το οποίο θα αναλάβει τις εργασίες του για όσο εκείνο απουσιάζει.
  • Σε περίπτωση που ένα εκλεγμένο μέλος απουσιάζει για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο διάστημα, απομακρύνεται από τα καθήκοντά του και αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων αρχαιρεσιών και με τη σύμφωνη γνώμη της εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή παραίτησης εκλεγμένων μελών του  Συμβουλίου και εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν δέχονται την ανάθεση ρόλου τα αναπληρωματικά μέλη, το  Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του εφόσον συνεχίζουν ενεργά 5 από τα εκλεγμένα μέλη.
  • Αν τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από 5, το σώμα προχωρά σε αρχαιρεσίες.
  • Σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσης εκπροσώπων στο  Συμβουλίου, οι επιμέρους κύκλοι αντικαθιστούν με εσωτερικές εκλογές τα μέλη αυτά του Σ.Κ. 
  • Διασφαλίζει ότι η εξελεγκτική επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα βιβλια και στοιχεία της Ακαδημίας ‘Ανοιξης και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να συντάξει την έκθεση ελέγχου οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων.

Κύκλος Γραμματείας

 • Στόχος: Εσωτερική Επικοινωνία. Γραμματειακή διαχείριση των κοινών και ψηφιακών δομών της Ακαδημίας Ανοιξης. Γραμματειακή στήριξη των επιμέρους κύκλων και η ανάληψη της επικοινωνίας που έχει να κάνει με τη διαχείριση της Ακαδημίας Ανοιξης.
 • Προσφορές:
  • Επικοινωνία: επικοινωνία (ενημερώσεις/ανακοινώσεις) με τα μέλη μέσω μειλ, basecamp, facebook, newsletter, κτλ, επικοινωνία με φίλους, συνεργάτες και εν δυνάμει μέλη μέσω μειλ, facebook, newsletter, κτλ, διαχείριση του αρχείου μελών/συνεργατών κτλ
  • Διαχείριση Basecamp: Ενημερώνει στο basecamp τα todo, ενημερώνει το Ημερολόγιο, ενημερώνει το Log Book κτλ
  • Ατζέντα και Πρακτικά Συντονιστικών κύκλων και Γενικών Συνελεύσεων

Κύκλος εξωτερικής επικοινωνίας και lobbying

(ιστοσελίδα, εξωτερικό ενημερωτικό δελτίο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχέσεις με άλλες δομές κ.λπ.)

 • Στόχος: Σύνδεση με άτομα, ομάδες, οργανισμούς. Προσελκύει ενδιαφέρον, υποστήριξη, μέλη. Δημιουργεί Συνεργασίες. Μεγαλώνει τη φήμη και την αξιοπιστία της Ακαδημίας Ανοιξης εκτός της κοινότητας.  Η εξωστρέφεια της Ακαδημίας ‘Ανοιξης και η γνωστοποίηση και διάδοσή της σε ομάδες πολιτών (γονείς, εκπαιδευτικοί, σχετικοί φορείς) μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού και διακίνησης της πληροφορίας.
 • Προσφορές:
  • εκπροσωπεί την Ακαδημία Ανοιξης δημόσια και πολιτικά
  • λαμβάνει ερωτήματα από ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός της Κοινότητας και απαντά σε αυτά ή τα διαβιβάζει ανάλογα με την περίπτωση
  • αναζήτηση και πρόσκληση σε συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις άλλων φορέων για την προώθηση των σκοπών της Ακαδημίας ‘Ανοιξης
  • διατηρεί τα κοινωνικά δίκτυα της Ακαδημίας Ανοιξης ενεργά και αποδοτικά
  • παροχή, καταγραφή και παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με πιθανούς συνεργάτες, χρηματοδότες
  • προώθηση δράσεων/εκδηλώσεων
  • Η προώθηση τοπικών και διεθνών συνεργασιών με ποικίλους φορείς και ερευνητικά κέντρα

Κύκλος Δικτύου Κοινότητας

 • Στόχος: δημιουργία ποιοτικών συνδέσμων μεταξύ των μελών του.
  Συνεργασία και δικτύωση ειδικευμένων ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) και φορέων (εθνικών ή διεθνών) για τη δημιουργία και υποστήριξη επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία δικτύου πέραν διαχωριστικών γραμμών στη δημόσια, ιδιωτική, τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση καθώς και στον αυτοδιαχειριζόμενο/ συνεργατικό τομέα.
  Η προετοιμασία του πεδίου για τη νομιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων στο δημόσιο, ιδιωτικό και αυτοδιαχειριζόμενο/ συνεργατικό τομέα.
 • Προσφορές:
  • διατηρεί επαφή και συντονίζει τις δραστηριότητες των μελών
  • διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες/εγχειρήματα μπορούν να αναπτυχθούν και να είναι βιώσιμες/α
  • παρέχει πληροφορίες στα μέλη και τα όργανα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης σε κάθε ΓΣ δίνει μια αναφορά, ανάλογα με την περίπτωση, για την κατάσταση των Παραρτημάτων και τυχόν νέα που μπορεί να έχουν
  • διαχείριση συμμετοχών (memberships)
  • διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας (με τον Κύκλο της Γραμματείας)
  • ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των μελών, ιδιαίτερα των μαθητών
  • ενίσχυση, ανάπτυξη και δικτύωση αυτόνομων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δομών εντός και εκτός Ελλάδας.
  • διατήρηση της επικοινωνίας/ προώθησης/ βελτίωσης υφιστάμενων προγραμμάτων.
  • δικτύωση ελληνικών εκπαιδευτικών δομών (τυπικών και μη-τυπικών), εκπαιδευτικών/ αρωγών, μαθητών/ φοιτητών.
  • Η δημιουργία σχέσεων με τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

Κύκλος Ψηφιακής Ακαδημίας ‘Ανοιξης

Κύκλος Οικονομικών

 • Σκοπός: Οικονομική διαχείριση, αιτήσεις χρηματοδότησης και γενικά χρηματοδοτικές ενέργειες.
 • Προσφορές:
  • συνεργασία με την/τον Λογιστή της Ακαδημίας Ανοιξης
  • προτάσεις χρηματοδότησης
  • αποφασίζει την αποπληρωμή εύλογων δαπανών
  • νομικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των λογιστικών συμβάσεων εργασίας της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • τηρεί τα οικονομικά αρχεία της Κοινότητας και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας σε καθημερινή βάση
  • παρουσιάζει πλήρως τα αρχεία στους Ελεγκτές για έλεγχο
  • διασφαλίζει ότι τα οικονομικά αρχεία της Ακαδημίας Άνοιξης ελέγχονται και ότι μια οικονομική έκθεση τίθεται στη διάθεση του Συμβουλίου. Αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης των συναλλαγών του έτους παρουσιάζεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
  • διασφαλίζει ότι καταρτίζεται ετήσιος προϋπολογισμός για έγκριση ΓΚ πριν από την αρχή κάθε οικονομικού έτους
  • βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών πόρων της Ακαδημίας Ανοιξης ώστε να είναι βιώσιμη και για αυτούς που την υπηρετούν και για αυτούς που υπηρετεί. 
  • συνεχόμενη εισροή επιχορηγήσεων (αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία έρευνας/ αναζήτησης και αιτήσεων), τη συστηματική δημιουργία και διαχείριση crowdfunding, χορηγιών, fundraising programs και άλλων μορφών συγχρηματοδότησης και κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
  • Η διαχείριση του κεφαλαίου με έρευνα επιχειρησιακής βιωσιμότητας κτλ προς το συμφέρον της Ακαδημίας ‘Ανοιξης

Κύκλος Νομικών 

 • Στόχος: Υπεύθυνος για όλα τα νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και υλοποίησης της νομικής στρατηγικής της Ακαδημίας ‘Ανοιξης..
 • Προσφορές:
  • συνεργασία με τη Δικηγόρο της Ακαδημίας ‘Ανοιξης για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών.
  • βέλτιστη διαχείριση της νομικής μορφής της Ακαδημίας Ανοιξης και των συνεργασιών της με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς ώστε να επιτελέσει του στόχους της με κάθε νόμιμο μέσο

Κύκλος Δράσεων 

 • Σκοπός: Λειτουργία σταθερών και προσωρινών δράσεων, τακτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων της Ακαδημίας Ανοιξης. 
 • Προσφορές:
  • διασφαλίζει ότι θα υλοποιηθεί το KanBan της Ακαδημίας ‘Ανοιξης
  • προετοιμάζει και οργανώνει Γενικές Συνελεύσεις και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση κάθε άλλου έργου απαραίτητου για τη νομική διακυβέρνηση του οργανισμού.
  • εγκρίνει το περιεχόμενο οποιασδήποτε εκδήλωσης που πραγματοποιείται από ή στο όνομα της Ακαδημίας ‘Ανοιξης.
  • σχεδίαση της σταδιακής ίδρυσης πρότυπων εκπαιδευτικών δομών σε όλη τη χώρα.

Κύκλος Παιδικής Ηλικίας

 • Σκοπός: Ασχολείται με προσφορές και θέματα που σχετίζονται με την παιδική ηλικία (2-12)
 • Προσφορές:

Κύκλος Εφηβείας

 • Σκοπός: Ασχολείται με προσφορές και θέματα που σχετίζονται με την εφηβεία (13-19)
 • Προσφορές:

Κύκλος Μεντόρων

 • Στόχος: δημιουργία και διατήρηση κοινότητας μεντόρων
 • Προσφορές:
  • συντονίζεται με τον Κύκλο Δράσεων
  • φροντίζει τη συνοχή, τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ μεντόρων διασφαλίζοντας ουσιαστική διαθεματικότητα

Κύκλος Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Στόχος: πρόσληψη / στελέχωση, αποδοχές / μισθούς και διαδικαστικά 
 • Προσφορές: 
  • επικοινωνία και διαχείριση όλων των διαδικαστικών θεμάτων των εργαζομένων μελών (με μισθό και εθελοντές).
  • παρακολουθεί και υπενθυμίζει τον πινακα των Ωρών Εργασίας και γενικοτερα τη συνεπεια των μελων στις εργασιες που αναλαμβάνουν.

Κύκλος Εισαγωγής Νέων Μελών

 • Στόχος: Ομαλή είσοδος νέων μελών
 • Προσφορές:
  • Αιτήσεις και συναντήσεις νέων μελών
  • Αιτήσεις για Υποτροφίες
  • Υποστήριξη για Νέα Μέλη και Δόκιμα Μέλη κατά την εισαγωγή και όπου χρειάζεται για τους πρώτους 2 μήνες συμμετοχής.

Κύκλος Συναισθηματικής Υποστήριξης

 • Στόχος: Δημιουργία ενός ελεύθερου και ασφαλούς χώρου γνωριμίας και ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών για όλα τα μέλη, συναρμολογώντας τον πυρήνα της Ακαδημίας Άνοιξης. Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συναισθηματικής υποστήριξης. Λειτουργία του ”ψηφιακού καφενείου”, ντυμένο με μουσική και ανοιχτό σε νέες ιδέες και εγχειρήματα!
 • Προσφορές:
  • Να είμαστε εκεί για όποιο άτομο νιώσει ότι έχει ανάγκη να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα που το απασχολεί.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας/σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου όλες οι απόψεις και τα βιώματα θα ακούγονται με σεβασμό και να φτάσουμε στην επίλυση.
  • Εμψύχωση των ανθρώπων που δουλεύουν για την κοινότητα.

Κύκλος Φιλοσοφίας Μάθησης 

 • Σκοπός: Τεκμηρίωση, έρευνα, εξέλιξη της Φιλοσοφίας Μάθησης της Ακαδημίας Ανοιξης
 • Προσφορές:

Κύκλος Εποπτείας 

Συμπεριλαμβάνει την Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Στόχος: Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία σε όλους τους τομείς για την αποφυγή λαθών, παρατυπιών και συγκρούσεων
 • Προσφορές: 
  • λήψη και διερεύνηση παραπόνων.
  • επίβλεψη όλων των διαδικασίων που αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες, τον Εσωτερικό Κανονισμό και το Καταστατικό