Ενσώματη μάθηση – Embodied learning

English further down

Με τη Zωή Βάλερη
Χορός, άλλες κινητικές πρακτικές, ακροβατικά κ.α. Καλλιέργεια της συνολικής νοημοσύνης.

With Zoe Valerie
Dance, other movement practices, acrobatics and more. Cultivating inclusive intelligence.